Popradské rašelinisko

Poloha a rozloha: K.ú. Poprad, 4,4 ha.

Nadmorská výška: 670 m.

Význam lokality: Rašelinisko je pozostatkom väčších komplexov slatín a slatinných lúk, ktoré boli odvodnené a premenené na polia. Reprezentuje zanikajúce typy biotopov mokradí s hojným výskytom celého radu vzácnych, ohrozených a chránených druhov rastlín a živočíchov.

Popradské rašeliniská.
Popradské rašeliniská
Vľavo: Prevládajúcim biotopom sú na Popradskom rašelinisku slatinné lúky. (Foto: D. Dítě)
Vpravo: Súčasťou lokality sú aj väčšie vodné plochy. (Foto: D. Dítě)

Biotop: Slatinné rašeliniská a močiare. Nepriepustné ílovcové vrstvy flyšového podložia v kombinácii s klimatickými pomermi (priemerný ročný úhrn zrážok 620 mm, mierne chladná kotlinová klíma) podmieňujú hromadenie podzemnej vody, miestami jej vystupovanie na povrch a vznik eutrofných organozemných slatinných pôd s typickými biologickými spoločenstvami.

bublinatka
hastulatum
Vľavo: „Smrť sa skrýva pod hladinou.“ Bublinatky chytajú drobné planktonické živočíchy do na pohľad neškodných mechúrikov. (Foto: D. Šácha)
Vpravo: Šidielko Coenagrion hastulatum, jedna zo vzácnych vážok Popradského rašeliniska. (Foto: D. Šácha)

Vzácne druhy:
Rašelinisko osídľujú predovšetkým viaceré vzácne druhy rastlín - bublinatka nebadaná (Utricularia australis), rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), metlica trsnatá (Deschampsia caespitosa ssp. paludosa), prvosienka pomúčená (Primula farinosa), tučnica obyčajná (Pinguicula vulgaris), viacero druhov orchideí atď., spolu 27 ohrozených a 19 chránených druhov.
Z vážok sa tu vyskytujú napr. šidlovka Lestes virens, šidielko Coenagrion hastulatum, šidlo Aeshna juncea a vážky Orthetrum brunneumSympetrum pedemontanum. Ide tiež o jedinú doteraz známu lokalitu šidielka Coenagrion armatum na Slovensku.
Rovnako tu žije množstvo ďalších druhov bezstavovcov, ale aj stavovcov (obojživelníky, plazy, vtáky).

skokan
jašterica
Vľavo: Po zime skokany hnedé štartujú za rozmnožovaním. (Foto: D. Šácha)
Vpravo: Z plazov sa na lokalite stretneme napr. s touto jaštericou obyčajnou. (Foto: D. Šácha)

Stav lokality:
Prejavuje sa vplyv viacerých negatívnych zásahov človeka v minulosti aj v súčasnosti (odvodnenie, ťažba rašeliny, zavážanie stavebným odpadom, zastavanie časti lokality). Veľkým problémom je zarastanie rašeliniska trstinou a drevinami a z toho vyplývajúca zmena vodného režimu a strata biodiverzity. Pokusy o vyhlásenie lokality za chránený areál boli neúspešné.

prvosienka
vstavač
Vľavo: Prvosienka pomúčená. (Foto: D. Šácha)
Vpravo: Orchidey patria k najpútavejším druhom našej prírody. (Foto: D. Šácha)

Pozrite si aj našu webovú prezentáciu virtuálneho náučného chodníka cez Popradské rašelinisko.