Šujské rašelinisko

Poloha a rozloha: K.ú. Rajecká Lesná, 10,8 ha.

Nadmorská výška: 476 m.

Význam lokality: Reprezentuje ohrozené typy biotopov slatinných rašelinísk s výskytom množstva vzácnych, ohrozených a chránených druhov rastlín a živočíchov.

Šujské rašelinisko v lete
Šujské rašelinisko na jeseň
Vľavo: Pohľad na lokalitu v lete. (Foto: E. Stanková)
Vpravo: Pohľad na lokalitu na jeseň. (Foto: E. Stanková)

Biotop: Slatiny s vysokým obsahom báz a prirodzené dystrofné stojaté vody. Podložie je tvorené ílovcami centrálnokarpatského paleogénu (flyš), na ktorom sa nachádzajú sedimenty zahlineného karbonátového štrku. Vodný režim ovplyvňujú dva malé potoky, ktoré rašelinisko zásobujú vodou.

vážka Orthetrum coerulescens
hmyz osmylus
Vľavo: Práve vyliahnutá vážka Orthetrum coerulescens. (Foto: D. Šácha)
Vpravo: Nenápadné druhy hmyzu, ako napr. bystrinárka, predstavujú podstatnú zložku miestneho ekosystému. (Foto: D. Šácha)

Vzácne druhy:
Nachádzajú sa tu viaceré vzácne druhy rastlín - bublinatka menšia (Utricularia minor), prvosienka pomúčená (Primula farinosa), tučnica obyčajná (Pinguicula vulgaris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), vŕba rozmarínolistá (Salix rosmarinifolia), viacero druhov orchideí a ďalšie.
Z vážok na rašelinisku žije predovšetkým druh európskeho významu šidielko ozdobné Coenagrion ornatum. Okrem neho sú to tiež šidlovka Lestes virens a vážky Orthetrum brunneum, O. coerulescensSympetrum pedemontanum.
Rovnako tu žije množstvo ďalších druhov bezstavovcov, rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov (rak, hlaváč, rosnička, vydra atď.).

hmyz mucha na tráve
salamandra
Vľavo: Chlpačky na jar zo všetkých síl lovia teplé slnečné lúče. (Foto: D. Šácha)
Vpravo: Salamandru môžeme vidieť hlavne počas vlhkých dní. (Foto: D. Šácha)

Stav lokality:
Rašelinisko bolo v r. 1983 vyhlásené za prírodnú rezerváciu, platí tu 4. stupeň ochrany. V minulosti bolo odvodňované a ťažila sa tu rašelina. V súčasnosti je ohrozené zarastaním trstinou a drevinami, šírením inváznych druhov, ukladaním odpadov a prašnosťou z blízkeho kameňolomu.

tučnica
páperník
Vľavo: Aj tučnica je mäsožravá. Hmyz chytá lepkavými chĺpkami na listoch. (Foto: D. Šácha)
Vpravo: Páperníky dotvárajú typický obraz rašeliniska. (Foto: D. Šácha)

Pozrite si aj našu webovú prezentáciu virtuálneho náučného chodníka cez Šujské rašelinisko.
Film o lokalite si môžete objednať vo Full HD kvalite na DVD (dusan.sacha(at)vazky.sk).