vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Kľúč na určovanie našich druhov

 

Pomocou tohto kľúča je možné určiť imága aj larvy väčšiny druhov vážok žijúcich na Slovensku. Pri jeho tvorbe sme vychádzali z nižšie uvedenej literatúry a z vlastných skúseností. Kľúč je štandardná vedecká práca a každé jeho použitie je potrebné odcitovať týmto spôsobom (kliknutím na citáciu sa kľúč otvorí):

ŠÁCHA, D., DAVID, S., BULÁNKOVÁ, E. & KONVIT, I., 2008: Kľúč na určovanie našich druhov vážok. ISBN: 978-80-970386-0-1 (http://www.vazky.sk, )

Ako používať kľúč:

Kľúč sa otvára v samostatnom vyskakovacom javascriptovom okne, preto je potrebné mať v prehliadači povolené javascripty. Na správne fungovanie tiež treba mať nainštalovaný Adobe Flash Player. Tento program by už mal byť nainštalovaný vo Vašom počítači. Ak ho nemáte, môžete si ho stiahnuť na stránke výrobcu.

Uvádzané sú väčšinou znaky, ktoré vidno voľným okom. V niektorých prípadoch (pohlavné orgány, maska a pod.) je však nutné pri určovaní používať lupu.

Kľúč sa skladá z grafických a textových prvkov.

Textové prvky sú:

  • určovacie znaky (v žltom poli)
  • úrovne kľúča – druhy, rody, čeľade atď. (v červenom poli)
  • poznámky (v sivom poli)

Grafické prvky sú:

  • kresby znaku
  • fotografie znaku
  • tlačidlá na prepínanie medzi kresbami a fotografiami
  • zvýrazňovacie prvky (farebné šípky a čiary)

ukážka kľúča

Princíp určovania je v klikaní na vyhovujúci znak v zobrazenej ponuke (2 – 3 alternatívne znaky). Použité znaky sú pod textom dokumentované kresbami a fotografiami (kde boli k dispozícii), na kresbe sú zvýraznené pomocou zvýrazňovacích prvkov. Medzi kresbou a fotografiou je možné prepínať sa kliknutím na tlačidlo fotoaparátu (z kresby na fotografiu) a na tlačidlo šípky (z fotografie na kresbu). Kliknutím na vybraný znak sa zobrazí nová úroveň kľúča s jej ponukou znakov. Takto sa pri určovaní postupuje, až kým sa nedosiahne úroveň druhu.

Na všetkých úrovniach kľúča sú viditeľné aj predchádzajúce úrovne, ktoré viedli po aktuálne miesto v kľúči. Zobrazené sú stromovo, pričom hlavný kmeň tvoria aktívne (zvolené) znaky, neaktívne (nezvolené alternatívne znaky) tvoria vetvenie. Aktívne znaky sú aj graficky odlíšené (jasná žltá farba) od neaktívnych (slabá žltá). Klikať je možné na všetky zobrazené úrovne a znaky (aktívne aj neaktívne), pričom sa vždy otvorí ponuka zvolenej úrovne (v prípade kliknutia na červené pole úrovne) alebo ponuka úrovne, na ktorú vedie znak (v prípade kliknutia na žlté pole znaku). Táto možnosť existuje v kľúči pre prípad chybného postupu – umožňuje opraviť omyl jediným kliknutím, bez vracania sa cez všetky kroky nasledujúce po ňom alebo opakovania celého postupu od začiatku.

použitie kľúča

Správnosť určenia je možné overiť porovnaním s fotografiami, ktoré tvoria galériu druhu na jeho stránke. Táto sa otvorí kliknutím na červené pole s menovkou druhu. Stránka sa otvára v hlavnom okne, kým kľúč stále beží v samostatnom okne.

Na niektorých miestach bol potrebný komentár k použitým znakom. Tento je riešený ako poznámka a uvedený je pred znakmi v ponuke úrovne. Poznámky sú ku kľúču pripojené hlavne na miestach, kde nedisponujeme vlastným materiálom, ktorý by umožnil znak overiť, alebo sa jednotlivé zdroje v tomto znaku rozchádzajú. Na poznámky sa nedá klikať, majú len informatívny charkter a v ďalších úrovniach sa už nezobrazujú.

Je možné, že sa v kľúči aj po viacnásobnej kontrole stále vyskytujú chyby. Ak na nejakú narazíte, prosíme vás o informáciu, kde a aká chyba sa vyskytla. Aj v prípade, ak máte k dispozícii fotografie znakov, ktoré zatiaľ chýbajú, prípadne kvalitnejšie fotografie ako tie, čo v kľúči už sú, môžete nám ich poslať. Pripomienky aj fotografie posielajte na adresu dusan.sacha@vazky.sk.

 

Použité zdroje:

ASKEW, R.R., 1988: The Dragonflies of Europe. Harley Books, Colchester, 294 s.
CONCI, C. & NIELSEN, C., 1956: Fauna d´Italia 1. Odonata. Bologna, Edizioni Calderini, 259 s.
GERKEN, B. & STERNBERG, K., 2004: Die Exuvien Europäischer Libellen (Insecta Odonata). Huxaria Druckerei GmbH, 365 s.
KOHL, S., 1998: Odonata. Anisoptera-Exuvien (Grosslibellen - Larvenhäute) Europas. Bestimmungsschlüssel. 27 s.
MÜLLER, O., 1990: Mitteleuropäische Anisopterenlarven (Exuvien) - einige Probleme ihrer Determination. Dtsch. ent. Z., N.F. 37 (1990) 1 - 3: 145 - 187.
LEHMANN, A. & NÜß, J.H., 1998: Libellen. Deutcher Jugendbund für Naturbeobachtung, Hamburg, 130 s.
PETERS, G., 1987: Die Edellibellen Europas. Die neue Brehm - Bücherei, Wittenberg Lutherstadt, 140 s.
POPOVA, A. N., 1953: Ličinky strekoz fauny SSSR (Odonata). Opredel. fauny SSSR 50, Nauka, Moskva - Leningrad, 234 s.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore