vážky.sk - logo

ČO SÚ VÁŽKY?

Vážky sú veľmi starobylá skupina hmyzu. Zažili vznik aj vyhynutie dinosaurov, spájanie a rozpad kontinentov, doby ľadové a prežili až do súčasnosti. Vzduchu vládli už v prvohorách, keď dorastali do obrovských rozmerov (70 cm). Okrem toho, že sú dôležité pre vedu, v mnohých kultúrach symbolizujú silu, odvahu, šťastie a vytrvalosť a sú aj veľkou inšpiráciou pre umelcov.

Čo sú vážky? - logo
 


Vajíčko

kladenie vajíčokkladenie vajíčok
A - Endofytické kladenie vajíčok. Šidielko krúžkované Enallagma cyathigerum.
B - Exofytické kladenie vajíčok. Vážka Orthetrum brunneum.

Kladenie vajíčok závisí od stavby vonkajších pohlavných orgánov samíc – kladielka. Druhy s vyvinutým kladielkom (Lestidae, Coenagrionidae, Aeshnidae) kladú vajíčka do pletív vodných rastlín (endofyticky), Cordulegastridae do piesčitého substrátu dna. Výnimočne na kladenie využívajú aj stromy (pod kôru mladých konárikov vŕb kladie šidlovka zelená Lestes viridis). Druhy bez dobre vyvinutého kladielka kladú vajíčka na vodnú hladinu alebo na vlhké bahno (exofyticky). Počet, tvar a veľkosť vajíčok sú rôzne, druhovo špecifické. Vajíčka sú kryté obalmi (chorionmi), vonkajší obal má charakteristickú povrchovú štruktúru. Endofyticky kladené vajíčka sú väčšie (do 1,50 - 2,00 mm), kladené v skupinách po ± 120 až 400 kusov. Exofytické sú menšie, kladené v skupinách v počte ± 450 (500) až 1000 kusov. Vajíčka kladené koncom leta prezimujú (zimná diapauza).

vajíčka vážok
Vajíčka rôznych druhov vážok. a - hadovka lesklá Calopteryx splendens, b - šidlovka hnedá Sympecma fusca, c - šidlovka pásikavá Lestes sponsa, d - šidlovka zelená Lestes viridis, e - šidielko ploskonohé Platycnemis pennipes, f - šidielko krúžkované Enallagma cyathigerum, g - šidielko veľkoškvrnné Coenagrion pulchellum, h - šidielko červenooké Erythromma najas, i - šidielko Ceriagrion tenellum, j - klinovka hadia Ophiogomphus cecilia, k - šidlo modré Aeshna cyanea, l - šidlo veľké Aeshna grandis, m - šidlo Aeshna juncea, n - šidlo Aeshna subarctica, o - šidlo Aeshna viridis, p - vážka Sympetrum depressiusculum, q - vážka žltoškvrnná Sympetrum flaveolum, r - vážka pestrá Sympetrum striolatum, s - vážka rašelinisková Leucorrhinia dubia
(Zdroj: Geijskes & van Tol2, zväčšené, bez zachovania mierky)

Tabuľka: Rozmery vajíčok niektorých európskych druhov vážok (zdroj: Sahlén1 a Geijskes & van Tol2)
Druh vážky Dĺžka (mm) Šírka (mm)
Coenagrion hastulatum 1,19±0,2 0,22±0,08
Ischnura elegans 0,98±0,06 0,21±0,06
Pyrrhosoma nymphula 1,13±0,04 0,26±0,03
Calopteryx virgo 1,37±0,28 0,28±0,05
Gomphus flavipes 0,50 až 0,59 0,37 až 0,39
Libellula depressa 0,60 až 0,80 0,30 až 0,50
Ladona fulva 0,60 0,40
Orthetrum cancellatum 0,50 0,35
Sympetrum sanguineum 0,67 0,61 až 0,55
 
1 Sahlén, G., 1995: Transmision electronic microscopy of the eggshell in five Damselflies (Zygoptera:Coenagrionidae, Megapodagrionidae, Calopterygidae). Odonatologica 24(3): 311-318
2 Geijskes, D.C., Tol van J., 1983: De Libellen van Nederland (Odonata). Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereinigung, Hoogwond (H.H.), 368 s