vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Priaznivý stav druhov a ich biotopov

Zákon 543/2002 v § 5 definuje priaznivý stav druhu takto:

Za priaznivý stav druhu z hľadiska jeho ochrany (ďalej len „priaznivý stav druhu“) sa považuje taký stav, keď

  1. údaje o populačnej dynamike druhu naznačujú, že sa dlhodobo udržuje ako životaschopný prvok svojho biotopu,
  2. prirodzený areál druhu sa nezmenšuje a
  3. existuje dostatok biotopov na dlhodobé zachovanie jeho populácie.

Povinnosť vypracovať hodnotenie stavu tzv. annexových druhov (druhy z príloh 2 a 4 Smernice o biotopoch) vyplýva priamo zo Smernice. Posudzuje sa súhrn viacerých faktorov: základná charakteristika druhu, rozšírenie druhu, hlavné biotopy výskytu, ohrozenie, zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy. Toto hodnotenie sa využije pri ochrane lokalít zaradených do siete NATURA 2000 a starostlivosti o ne.

Výsledkom posudzovania sú tri kategórie – dobrý stav (100 – 78% bodov), priemerný stav (77 – 55%) a nepriaznivý stav (menej ako 54%). Dobrý a priemerný stav sa hodnotia ako priaznivý stav druhu, ktorého dosiahnutie je cieľom ochrany.

Kvôli hodnoteniu stavu anexových druhov bola vytvorená skupina expertov pri Centre NATURA 2000, ŠOP SR, Banská Bystrica. Výsledok hodnotenia stavu „anexových“ druhov vážok Slovenska je v tabuľke, podrobnosti nájdete v príručke na hodnotenie stavu druhov európskeho významu1 a v prvom reportingu vypracovanom S. Davidom.

Druh
A- dobrý stav
(100 - 78 %)
B - priemerný stav
(77 - 55 %)
C - nepriaznivý stav
(54 - 33 %)
Sympecma paedisca
-
-
38,9
Coenagrion mercuriale
-
-
40
Coenagrion ornatum
-
54,2
-
Gomphus flavipes
84,8
-
-
Ophiogomphus cecilia
-
62,5
-
Cordulegaster heros
-
-
45,8
Leucorrhinia albifrons
-
-
33,3
Leucorrhinia pectoralis
-
70,4
-
1 DAVID, S., 2005: Vážky. In: POLÁK, P., SAXA, A. (Eds.), 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. ŠOPSR, Banská Bystrica: 352 – 365.