vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Bibliografia vážok na Slovensku

ANONYMUS, 1999a: Život na vážkach (1). Enviromagazín, 5 (1), s. 32-33.

ANONYMUS, 1999b: Život na vážkach (2). Enviromagazín, 5 (2), s. 30-31.

ARDÓ, J., 1957: Fauna dna obvodového kanála pri Sv. Juri. Dipl. práca, depon. in: Prir.F UK Bratislava.

AŠMERA, J., DOLNÝ, A., 1991: K výskytu rodu Cordulegaster Leach, 1815 v ČSFR. Acta Fac. Paedag. (Ostrava), 127, E, 21: 17-25.

Badík, M., 1994a: Vážky (Odonata) okresu Žilina. Vlastivedný zborník Považia, 17: 105 – 116.

Badík, M., 1994b: Vážky (Odonata) CHN Šujské rašelinisko. Vlastivedný zborník Považia, 17: 99 – 103.

BÁNKUTI, K., 1986: A Mátra Múzeum szitaközö gyujteménye (Odonata). Fol. Hist.- nat. Mus. Matr., 11: 15-20.

BALTHASAR, V., 1936: Limnologické výskumy v slovenských vodách. Učená Spoloč. Šafárikova, Bratislava, p. 34, 50-51.

Balthasar, V., 1938: Další příspěvek k entomologickému výzkumu Slovenska. Ent. listy II: 121 – 128.

BETINA, V., (ed.), 1975: Malá encyklopédia biológie. Obzor Bratislava, 558 pp.

Blaškovič, T., Bulánková, E. Šíbl, J., 2003: First record of Cordulegaster heros ssp. heros Theischinger, 1979 (Cordulegastridae, Odonata) from Slovakia. Biológia, Bratislava, 58/2: 293 – 294.

Borodičová, N. D., 1965: Zmeny v druhovom zložení bentických organizmov Oravskej priehrady. Biológia (Bratislava), 20: 423 – 434.

BRÁZDA, J., DUNAY, G., TEREK, J., 1985: Faunistické pomery močiara pri obci Drahňov. IX. Východoslovenský Tábor ochrancov prírody, Borša - prehľad odborných výsledkov, 65-71.

BRÁZDA, J., TEREK, J., 1985: Makrozoobentos a deštrukcia lístia v hydromelioračnom kanáli na Východoslovenskej nížine. Biológia (Bratislava),40: 1013-1020.

BROCKHAUS, TH., 1988: Libellenbeobachtungen in der Westslowakei. Ent. Nachr. Ber., 32: 269-270.

BRTEK, J., 1951: Príspevok k poznaniu fauny Dunaja v úseku Devín-ústie Ipľa. Kand. diz. práca, PRIF UK, Bratislava, 96 pp.

BRTEK, J., ROTHSCHEIN, J., 1964: Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrofauna und des reinen Zustandes des Tsechoslowakischen Abschnittes der Donau. Biol. práca, Veda VSAV Bratislava, 10, 5, 62 pp.

Bulánková, E., 1993: Výskyt niektorých ohrozených druhov vážok na Slovensku. Spr. Slov. ent. Spoloč., 5 (4), Bratislava: 23 – 26.

Bulánková, E., 1995: Dragonflies (Odonata) and aquatic bugs (Heteroptera aquatica) of stagnant waters in the region of the Gabčíkovo project, pp. 297 - 300. In: Mucha, I. (Ed.) Gabčíkovo part of the Hydroelectric power project - environmental impacts review, Faculty of Natural Sciences, Commenius University, Bratislava, Slovakia.

BULÁNKOVÁ, E., 1996: Present - day state of Odonatocoenoses of the March river basisn, s. 45. In: Abstrakta referátů z konference: Zoologické dny, Brno, 125 ss.

Bulánková, E., 1997: Dragonflies (Odonata) as bioindicators of environment quality. Biológia (Bratislava), 52/2: 177 - 180.

Bulánková, E., 1999: Zmeny v druhovom zložení vážok (Odonata) Podunajskej roviny za posledných tridsať rokov. Entomofauna carpathica, 11: 1 - 5.

Bulánková, E., 2001: Vážky ako indikátory zmien životného prostredia v oblasti VD Gabčíkovo. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis 200, Biologia – Ekologia 8: 88 – 92.

BULÁNKOVÁ, E., HALGOŠ, J., 1997: The influence of flowing water on the occurrences of dragonflies and blackflies in the Danube and the Morava river basin. Limnologische Berichte Wien, 1: 293-297.

BULÁNKOVÁ, E., KRNO, I., HALGOŠ, J., 1996: Preimaginal stages of some groups of aquatic insect in Žilina Valley. Acta. Zool. Univ. Comenianae, 40: 11-27.

CSADA, J., 1908: Újabb adatok magyarrorsyág szitakötö-faunájához. Rovart. Lap., 15, p 49.

CSÜTÖRTÖKY, J., 1985: Príspevok k poznaniu a ochrane entomocenóz okolia Komárna. Sprav. Obl. Podunajského múz. Komárno, prír. Vedy: 5: 75- 92.

Čaputa, A., 1983: Bezstavovce. In: Pagáč, J. (Ed): Malá Fatra chránená krajinná oblasť. Príroda a Spoločnosť: 113 – 118.

David, S., 1984: Vážky (Odonata). 3 s.- msc. (Depon. in: DFS, Zool. Ústav UK v Bratislave).

David, S., 1986a: Vážky (Odonata) Holého vrchu a Košiar dolinky ve Štiavnických vrších. Zbor. I., XXI. TOP, Počúvadlo 1985, s. 50-5.

David, S., 1986b: Vážky Hrádockého ramene Váhu a dalších lokalit v okolí Trenčína. Zbor. odbor. prác IV. Západoslov. TOPu (Beckov, 1985), zv. 3, s. 255-265.

David, S., 1987a: Vážky (Odonata) nádrže Buková, Rudavy, rašeliniska u Plaveckého Petra a Trnavských rybníků. In: Prehľad odborných výsledkov VI. TOPu, Bratislava: 63 - 71.

David, S., 1987b: Příspěvek k poznání vážek (Odonata) okolí Lučence. Prehľad odborných výsledkov XXII. TOP (Uhorské, 1986): 151 – 158.

David, S.,1988a: Somatochlora flavomaculata (Van der Linden, 1825) nový druh pro faunu vážek Slovenska. Vlastived. Sprav. Tekovského Múz. v Leviciach, 12: 39 - 42.

David, S., 1988b. Příspěvek k rozšíření vážek v JV části Podunajské pahorkatiny s poznámkami k výskytu vážky Orthetrum brunneum. Zbor. odbor. prác V. Západoslov. TOPu (Kamenín, 1986), zv. 4, Bratislava, s. 62-68.

David, S., 1988c: Vážky (Insecta: Odonata) Štiavnických vrchov. 15 .- msc. + III príl. (Depon in: Ústav Biológie a ekológie CBEV SAV, B. Štiavnica).

David, S.,1989a: Vážky (Odonata) Borské nížiny. In: Prehľad odborných výsledkov XXIV. TOP (Lúky pod Korlátkom 1988), Bratislava - Senica: 115 - 129.

David, S.,1989b: Vážky (Odonata) dolní části nivy Ipľu. Zbor. Slov. nár. Múz., Prír. Vedy, vol. XXXV, Bratislava: 51 – 74.

David, S., 1990a: Vážky (Odonata) Vozokanských ramen Hronu s poznámkami k výskytu Crocothemis erythraea (Brullé, 1832). Entomologické problémy (Bratislava), 20: 49 - 66.

David, S., 1990b: K výskytu vážek (Odonata) v severozápadní části Nízkych Beskyd. 9 s. – msc. (Depon in: OV SZOPK Bardejov)

David, S., 1991a: Doplněk k vážkám (Odonata) Oravy. In: Prehľad odborných výsledkov XXVII. TOP – Oravská priehrada: 61 – 68.

David, S., 1991b: Vážky (Odonata) Kotlín - Štiavnické vrchy. Stredné Slovensko, Prír. vedy, 10, s. 267-278

David, S., 1992a: K výskytu vážky Libellula fulva (Müller, 1764) (Odonata: Libellulidae) na Slovensku. Zbor. Tekovského múz. Levice, 1: 111 - 115.

David, S., 1992b: Vážky (Odonata) v okolí Mochovců. In: Zbor. Slov. Nár. Múz., Prír. Vedy (Bratislava), vol. 38: 43 - 65.

David, S., 1992c: K výskytu vážek (Odonata) na jihozápadním Slovensku. Entomlogické problémy, vol. 22: 45 – 52.

David, S., 1992d: Výsledky inventarizačního výzkumu vážek (Insecta:Odonata). XV. Vsl. Tábor ochrancov prír. - Prehľad odbor. výsledkov (Štós - Porča), Košice, s. 111-124.

David, S., 1992e: Vážky (Odonata) Semerovského potoka. Acta Musei Tekovensis Levice, I-1992: 117-143.

David, S., 1992f: Vážky. In: Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F., Jongepierová, I. (eds.): Biele (Bílé) Karpaty. Vydavateľstvo Ekológie, s. 164-168.

David, S., 1992g: Inventarizační výzkum vážek (Insecta: Odonata) vodní nádrže Vištuk, Šenkvice a Blatné. - 12 s.- msc. + III příl., (Depon. in: ÚV SZOPK Bratislava).

David, S., 1993a: Ohrožené a vzácné druhy vážek (Insecta:Odonata) Slovenské republiky. Biológia, Bratislava, 48 (2): 177 - 182.

David, S., 1993b: Vážky (Odonata) vybraných lokalit pohoří Tríbeč a Jelšovského ramene řeky Nitry. Rosalia (Nitra) č. 9: 127 - 138.

David, S., 1994a: Problematika ochrany biodiverzity vážek (Odonata) na Slovensku. In: Baláž, D. (Ed.): Ochrana biodiverzity na Slovensku. Katedra ekosozológie a fyziotaktiky Prír. f. UK a Slovenská riečna sieť, Bratislava: 121 - 126.

David, S., 1994b: Nové nálezy vzácných a ohrožených druhů vážek (Insecta:Odonata) jihozápadního Slovenska. Acta Musei Tekovensis Levice, II-1994: 81-90.

David, S., 1994c: Neobvyklé kopulační spojení u vážky Lestes sponsa (Hansemann, 1823) (Zygoptera: Lestidae). Acta Musei Tekovensis Levice, II-1994: 95-98.

David, S., 1994d: Výzkum vážek (Insecta: Odonata) v zájmovém území VD Slatinka - hodnocení vlivu VD na ŽP. 12 s. – msc. (Depon. in: EKOSPOL Banská Bystrica).

David, S., 1995a: Inventarizační výzkum vážek (Insecta, Odonata) horního povodí Cirochy. Natura Carpatica 36: 85 - 92.

David, S., 1995b: Vážky (Insecta:Odonata) slovenské části Poiplí. In: David, S. (ed.): Výsledky výskumu inundácia Ipľa v úseku Veľká nad Ipľom - Chľaba (ústie Ipľa). Ipeľská únia, Šahy, s. 122-139 (Depon. in: Ipeľská únia Šahy).

David, S., 1995c: Vážky (Insecta:Odonata) CHKO Latorica. 18 s.- msc. (Depon. in: SAŽP, Správa CHKO Latorica, Trebišov).

David, S., 1995d: Inventarizační výzkum vážek (Insecta: Odonata) Liptova. 8 s. – msc., XXXI. Celoslov. Tábor ochrancov prír. - Prehľad odborných výsledkov (Kvačianská dolina 1995) (Depon in : ÚV SZOPK Bratislava).

David, S., 1996a: Výskyt vážky Somatochlora arctica (Odonata) ve Slovenské republice. Entomofauna carpathica, 8 (1): 19 - 21.

David, S., 1996b: Červený seznam a přehled druhů vážek Slovenské republiky. Rosalia (Nitra) 11: 135 - 139.

David, S., 1996c: Současný stav odonatologického výzkumu Tríbeče, Vtáčnika a Pohronského Inovce. Rosalia (Nitra), 11: 141-145.

David. S., 1996d:. Doplňky k výskytu vážek (Insecta:Odonata) Slovenského rudohoria. XVIII. Vsl. Tábor ochrancov prír. - Prehľad odbor. výsledkov (Dobšiná 1994), Rožňava, s. 75-85.

David, S., 1996e: Ekosozologické zhodnocení lokality Čaradská dolina (Ipeľská pahorkatina), závěrečná zpráva výzkumné úlohy. 12 s.- msc. + IV s. příloh, (Depon. in: SAŽP, stř. Nitra, prac. Levice).

David, S., 1996f: Vážky (Insecta: Odonata) okolí Nálepkova. 5 s.- msc. + II příl., XX. Vsl. Tábor ochrancov prír. - Prehľad odbor. výsledkov (Nálepkovo 1996) (Depon in : OV SZOPS Spišská Nová Ves).

David, S., 1997: Spoločenstva vážek (Insecta: Odonata) rašelinišť. In: Flóra a vegetácia rašelinísk. Zborník z vedeckej konferencie Orava. Nitra, 1997: 91 - 95.

David, S., 1997. Contribution to the utilization of Dragonflies as bioindicators of environmental quality. The 11th International symposium on Problems of Landscape Ecological Rsearch. System Approaches to Landscape Research. November 12-16, 1997, IALE, Nitra, s. 93.

David, S., 1998a: Nález larvy Libellula fulva (Odonata: Libellulidae) na Slovensku. Entomofauna carpathica, 10: 91 - 95.

David, S., 1998b: Some problems of monitoring of Dragonflies (Odonata) and its utilization for biomonitoring. Ekológia (Bratislava), 17: 344-348.

David, S., 1998c: Společenstva vážek (Odonata) vodních nádrží v okolí Nitry. Biologické dni, FPV UKF v Nitre 2. - 4.9.1998, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, FPV UKF, Nitra, s. 146-147.

David, S., 1998d: Zpráva z inventarizačního výzkumu vážek (Odonata) ramenného systému řeky Moravy a Váhu. 7 s.- msc. + III příl., (Záv. zpráva, depon. In: SAŽP COPK prac. Trenčín).

David, S., 1999a: Vážky (Odonata) navrhovanej CHKO a ramsarskej lokality Poiplie. CHÚS 39/1999: 22 - 25.

David, S., 1999b: Taxocenózy a biotopy vážek (Insecta: Odonata) inundace potamalu řeky Hronu. In: Hrnčiarová, T., Izakovičová, Z. (eds.): Krajinnoekologické plánovanie na prahu 3. tisícročia. Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava, Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, Rakúsky ústav pre východnú a juhovýchodnú Európu Viedeň, pobočka Bratislava. Bratislava: 161 - 170.

David, S., 1999c: Odonatologický výzkum ve Slovenské republice. Dragonfly research in Slovakia. Sborník z mezinárodního semináře "Vážky 1999" ČSOP Vlašim: 83 - 92.

David, S., 1999d: Společenstva vážek (Odonata) vodních nádrží v okolí Nitry. In: Biologické dni, FPV UKF v Nitre 2. – 4.9.1998, zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie: 146 – 148.

David, S., 1999e. Analýza živočíšstva. In: Hrnčiarová, T. (ed.), Aktualizácia ekologickej štúdie pre elektráreň Mochovce (ekologická štúdia), Bratislava, ÚKE SAV, s. 68-69.

David, S., 2000a: Bibliografie vážek (Insecta: Odonata) Slovenska – III (1993 – 2000). Sborník referátů III. celostátního semináře odonatologů v CHKO Třeboňsko: 175 – 183.

David, S., 2000b: New records of dragonflies (Insecta: Odonata) from Slovakia (Faunistical Notes). Biológia, Bratislava, 55, 5: 444.

David, S., 2000c: Nové nálezy vážek (Insecta: Odonata) Liptova a Spiše. Entomofauna carpathica, 12: 53 – 56.

David, S., 2000d: Stav a příčiny očekávaných změn biodiverzity vážek (Insecta: Odonata) na Slovensku. Acta environ. Univ. Com. (Bratislava), 10: 163-169.

David, S., 2000e: Vážky (Insecta: Odonata) ramsarské lokality a Národní přírodní rezervace Parížske močiare. Rosalia (Nitra) 15: 97 – 104.

David, S., 2000f: Vážky (Insecta: Odonata) a jejich využití pro biologický monitoring inundace potamalu řeky Ipeľ. Práca doktorandského minima, ÚKE SAV Nitra: 55 pp.

David, S., 2000g: Vážky (Insecta: Odonata) Štiavnických vrchů. Entomofauna carpathica, 12,2: 25 – 31.

David, S., 2000h: Dragonfly (Odonata) communities and water habitats in the inundation of the Hron river potamal (SW Slovakia). Ecológia (Bratislava), 19, Supplement 2/2000: 137-150.

David, S., 2000i: Stav a očekávané změny biodiverzity vážek (Insecta: Odonata) na Slovensku. Ochrana biodiverzity na Slovensku II, Zborník abstraktov, Seminár pri príležitosti 10. výročia založenia katedry 7. apríla 2000, KEaF PRÍF UK Bratislava, s. 9.

David, S., 2000j: Habitats structure and dragonflies biodiversity of the Ramsar site Poiplie (SW Slovakia). The 12th International Symposium On Problems of Landscape Ecological Research. Abstracts, "Protected areas and landscape ecological research", 7.11.-11.11.2000, Stará Lesná, Slovakia, s. 84.

David, S., 2000k. Vážky (Insecta: Odonata) „malých území” Poiplí, Mužla, Tát. 13 s.- msc. + příl. [Záv. zpráva projektu PIN-MATRA Project 99-B-2.28] (Depon. in: ÚKE SAV, Bratislava).

David, S., 2001a: Bioindikační využití vážek (Insecta: Odonata) na příkladě potamalu řeky Ipeľ (JZ Slovensko). Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis 200, Biologia – Ekologia 8: 93 – 99.

David, S., 2001b: Červený (ekosozologický) seznam vážek (Insecta: Odonata) Slovenska. In Baláž, D., Marhold, K., Urban., P. (Eds.): Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 96 – 99.

David, S., 2001c: Dragonflies (Insecta: Odonata) of the Slovak-Moravian Carpathians Mts. and the Dolnovážská niva Lea. Biodiversitas Slovaca, SPU Nitra, s.62-71.

David, S., 2001d: Vážky (Insecta: Odonata) dolního toku řeky Ipeľ. Acta Musei Tekovensis Levice, IV, s. 37-48.

David, S., 2002a: Bioindikační využití vážek (Insecta: Odonata) na příkladě potamalu řeky Ipeľ. Dizertační práce, ÚKE SAV, pob. Nitra, Nitra, 133 s. –msc. + příl. (Depon in: ÚKE SAV, Bratislava).

David, S., 2002b: Klasifikace vodních biotopů povodí potoka Paríž s využitím vážek (Insecta: Odonata). Abstrakty z konferencie s medzinárodnou účasťou Nové trendy v krajinnej ekológii pri príležitosti 20. výročia založenia Medzinárodnej asociácie pre krajinnú ekológiu (IALE). SEKOS, Bratislava 2002, s. 9.

David, S., 2002c: Zhodnocení možností restituce druhu Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) na Slovensku. ÚKE SAV, pob. Nitra, 5 s. –msc. + príl. [Pro ŠOP SR Banská Bystrica].

David, S., 2002d: Zhodnocení možností restituce druhu Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) na Slovensku. ÚKE SAV, pob. Nitra, 6 s. –msc. + príl. [Pro ŠOP SR Banská Bystrica].

David, S., 2002e:. Zhodnocení možností restituce druhu Nehalenia speciosa (Charpentier, 1840) na Slovensku. ÚKE SAV, pob. Nitra, 6 s. –msc. + príl. [Pro ŠOP SR Banská Bystrica].

David, S., 2002f: Zhodnocení možností restituce druhu Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) na Slovensku. ÚKE SAV, pob. Nitra, 6 s. –msc. + príl. [Pro ŠOP SR Banská Bystrica].

David, S., 2003a: Výsledky monitoringu vážek (Insecta: Odonata) a jejich stanovišť v povodí potoka Paríž (JZ Slovensko). In: Kozová, M., Pavličková, K., Barka, I. (Eds.): Zborník z konferencie Nové trendy v krajinnej ekológii, Piešťany: 436 – 454.

David S., 2003b: Assessment of ecological important of freshwater habitats with using of the dragonfly communities (Insecta: Odonata). In Krnáčová Z., Hrnčiarová T., Dobrovodská M. (eds) Abstracts of the 13th International symposium on problems of landscape ecological research „Landscape ecology – an international integrating tool in environmental issues“. 30 September – 3 October 2003, Mojmírovce. ILE SAS, Bratislava, s. 22.

David, S., 2003c: Results of the monitoring of the dragonflies (Insecta: Odonata) in the catchment of the Paríž stream (SW Slovakia). In Ekológia (Bratislava). Vol. 22, Supplement 2, s. 320-332.

David, S., 2003d: Analýza vážek (Insecta: Odonata) jako indikátoru životního prostředí. In Izakovičová, Z., Zborník príspevkov z konferencie Slovensko rok po Johannesburgu. Bratislava: ÚKE SAV. s. 162-166.

David, S., 2003e: Vážky (Insecta: Odonata) – bioindikátory vodních biotopů. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostravensis, Změny životního prostředí a jejich bioindikace II. Sborník referátů z 2. mezinárodní konferernce konané 16.-17.10.2003 v Bartošovicích. Biologie – Ekologie, 211/2003, 10, s. 46-56.

David, S., 2003f: Bioindikace antropogenně ovlivněných biotopů s využitím vážek (Insecta: Odonata) (The Bioindication of Antropogenic Changes Water Biotops (extractive sites) Using the Dragonflies (Insecta: Odonata)). In. Olah, B. (ed.): IV. Ekologické dni, SEKOS pri SAV – Ekologické štúdie V., Banská Štiavnica, 7.-8. október 2003. SEKOS, Banská Štiavnica, s. 174-184.

David, S., 2004: Výskyt a ekologická charakteristka vážky Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) ve Slovenské republice. In Kautman, J., Stloukal, E. (eds.) 10. Feriancove dni 2004. Bratislava: Prírodovedné múzeum SNM, 2004. s. 9.

David, S., 2005a: Vážky (Insecta: Odonata) východní části Nízkých Beskyd a Polonin. In: Midriak, R. (Ed.): Biosférické rezervácie na Slovensku V. Zborník referátov z 5. národnej konferencie o biosférických rezerváciách SR, konanej 29. – 30.9.2004 v Novej Sedlici: 115 – 123.

David, S., 2005b: Vážky. In: Polák, P., Saxa, A. (Eds.), 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. ŠOPSR, Banská Bystrica: 352 – 365.

David, S., 2005c: Druhové bohatství vážek (Insecta: Odonata) Tatranského národného parku. In: Oláh, B. (ed.): Metamorfózy ochrany prírody v Tatrách, Ekologické štúdie VI, SEKOS, Banská Štiavnica, s. 137-144, ISBN 80-968901-3-1.

David, S., 2005d: Výsledky výzkumu vážek (Odonata) ve Slovenské republice. Ochrana prírody, Banská Bystrica, 24:168-187, ISBN 80-89035-68-X.

David, S., 2005e: Vážky, s. 38-46. In: Gajdoš, P., David, S., & Petrovič, F. (eds.): Národná prírodná rezervácia Parížske močiare – Krajina, biodiverzita a ochrana prírody. ÚKE SAV, ŠOP Banská Bystrica, KEaE FPV UKF Nitra, Nitra, 195 s.

David, S., 2005f: Druhové bohatství vážek Slovenské republiky, s. 12. In: Kautman, J. & Stoukal, E. (eds.): Program a zborník abstraktov, Kongres slovenských zoológov ´05 a konferencia Ferinacove dni 2005. SZS, SNM, KZ UK v Bratislave, SOS. 27.-29.9.2005, Kongrasové centrum SAV Smolenice, Bratislava, 2005, 55 s.

David, S., 2005g: Ekologické a ekosozologické hodnocení fauny vážek (Odonata) území v působnosti S-CHKO Ponitrie, s. 10. In: Ambros, M. & Farmošová, A. (eds.): Konferencia História, súčasnosť a perspektivy ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie při príležitosti 20. výročia vyhlásenia CHKO Ponitrie, Program a zborník abstraktov, 20. – 21. októbra 2005, CHKO Ponitrie, Nitra, 2005, 36 s.

David, S., 2005h: Vážky (Odonata) na vybraných lokalitách Medzibodrožia - Východoslovenská rovina (Faunistické, ekologické, ochranárske a stanovištné hodnotenie). Záverečná správa (Projekt: Phare-turizmus), depon in: ŠOP SR Banská Bystrica - Správa CHKO Latorica, Trebišov, 38 s. –msc. + 39 s príloh.

David, S., 2005i: Monitoring Vážek (Odonata). Depon. in: ŠOP SR Banská Bystrica, 17 s. –msc. Projekt Phare Twinning SK2002/IB/EN/03 Implementácia smernice o biotopoch a smernice o vtákoch na Slovensku.

David, S., 2005j: Ekologie, ochrana a bioindikační využití vážek (Odonata) ve Slovenské republice. KeaE FPV UKF v Nitre, 123 s.- msc. + 29 s. příloh [habilitační práce: depon. in: FPV UKF v Nitre].

David, S., 2006a: Klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes (Odonata) - anexový druh (ekologická charkateristika a výskyt na Slovensku). Zborník abstaktov z konferencie 12. Feriancove dni. 23.-24. November 2006, Slovenská zoologická spoločnosť, Katedra zoologie PrírF UK v Bratislave, SNM – Prírodovedné múzeum, Slovenská entomologická spoločnosť, Slovenská ornitologická spoločnosť/Bird Life Slovensko. s. 14.

David, S., 2006b: Vážky (Odonata) vybraných vodných biotopov. In: Hreško, J., Pucherová, Z., Baláž, I. & kol. - Krajina Nitry a jej okolia - úvodná etapa výskumu. FPV UKF Nitra, s. 116-124.

David, S., 2006c: Výskyt šídla rašelinného (Aeshna subarctica ssp. elisabethae) v TANAP-u. Chránené územia Slovenska (CHÚS), 68/2006, ŠOP SR, Banská Bystrica, 24-25.

David, S., 2006d: Does hypsometric distribution of dragonflies is changing in Slovakia? Book of Abstracts. Environmental changes and biological assessment III. Department of Biology and Ecology University of Ostrava, April 26-28th 2006. Ostrava, s. 29 (abstrakt prednášky).

David, S., 2006e: Dagonflies (Odonata) of the Medzibodrožie region and of the Latorica Protected Landscape Area (Východoslovenská rovina Plain). Book of Abstracts. Environmental changes and biological assessment III. Department of Biology and Ecology University of Ostrava, April 26-28th 2006. Ostrava, s. 33 (abstrakt posteru).

David, S., 2006f: The threatening processes of the water habitats in relation of the biodiversity of he Slovak annex dragonflies. The Implementation of Landscape Ecology in new and changing Condition. In: Abstract proceedings. eds. Bugár, G., Boltižiar, M., 2006: The 14th International Symposium on Landscape ecology Research, 4. – 7. October 2006, Stará Lesná, Slovakia. ILE SAS, Dep. of Ecology and Environment. Faculty of Natural Scuences, Constantine the Philosopher University Nitra, s. 62-63.

David, S., 2006g: Hypsometrická distribuce vážek (Odonata) na Slovensku. In: Kočárek, P., Plášek, V. & Malachovská, K. (eds.): Environmental Changes and Biological Assessment III. Spisy prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Ostravská univerzita, 163/2006, s.174-182.

David, S., 2006h: Ekologické a ekosozologické hodnocení fauny vážek (Odonata) na územní v působnosti Správy Chránené krajinné oblasti Ponitrie. Rosalia (Nitra), 18: 75-96.

David, S., 2007: First results of dragonflies (Insecta: Odonata) of the Košské mokrade marshland in the Prievidza District. In: Stloukal, E., (ed.)- Zborník abstraktov z konferencie 13. Feriancove dni 2007. Faunima, Bratislava, s. 10.

David, S. & Bitušík, P., 1997. Metodika sledovania výskytu vážok (Insecta: Odonata). 74 s. – msc. + 18 s. príl. (Depon. in: SAŽP COPaK Banská Bystrica).

David, S., Bulánková, E., 2004a: Threatened species of Dragonflies (Insecta: Odonata) of the Slovak Republic. Abstracts of Papers. In Zessin, W. (ed.): The 16th International Symposium of Odonatology, S.I.O., Mecklenburg-Vorpommeren, Germany, July26-August 4. Mecklenburg-Vorpommeren, International Odonatological Foundation (S.I.O.), 2004. p.15-17.

David,S., Bulánková, E., 2004b: Occurrence of the „Annex“ Dragonfly species in Slovakia. Abstracts of Papers. In Zessin, W. (ed.): The 16th International Symposium of Odonatology, S.I.O., Mecklenburg-Vorpommeren, Germany, July26-August 4. Mecklenburg-Vorpommeren, International Odonatological Foundation (S.I.O.), 2004. p.17-18.

David, S., Fulín, M., 1996: Vážky Hrhovských rybníků. In: Sabo, P. (ed.): Enviromentálno - ekonomické vyhodnotenie funkcií a hospodárenia v rybníkoch na Slovensku, Nadácia IUCN, Svetová únia ochrany prírody, Slovensko, IUCN Gland, Švajcarsko a Cambridge, Veľká Británia, s. 40.

David, S., Janský, V., 1998: Vážky (Odonata) Východoslovenské roviny. Entomofauna carpathica, 10: 10-21.

David, S., Kalivodová, E., 2003: Fauna, s. 47-50. In: In: Miklós, L., Izakovičová, Z., a kol. (Bedrna, Z., Borovský, I., Dobrovodská, M., Grotkovská, L., Halada, Ľ., Hreško, J., Hrnčiarová, T., Kalivoda, H., Krnáčová, Z., Moyzeová, M., Popovičová, J., Ružičková, H., Štefunková, D., Špulerová J., Varšavová, M.). Krajinnoekologické hodnotenie povodia Ipľa. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 183 s. ISBN 80-968120-7-6.

David, S., Karáseková, K., 2004: Vážky (insecta: Odonata) vybraných vodných nádrží v okolí Nitry. Rosalia (Nitra), 17: 55-65.

David, S., Tóthová, G., 2004: Výskyt vážky Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) na Slovensku. In Baláž, I. (ed.) Teória a prax krajinno-ekologického plánovania, Zborník príspevkov z vedeckého seminára. organizovaného pri príležitosti životného jubilea Prof. RNDr. Milana Ružičku, DrSc. Nitra: FPV UKF Nitra, 2004. s. 29-33. ISBN 80-900489-6-X.

DUDICH, E., 1958: Die Grundlagen der Fauna eines Karpaten-Flusses. Acta zool. Hung., 3, p. 179-200.

DUDICH, E., PONGRÁCZ, I., IHAROS, G., FABIÁN, L., 1943: Bars vármegye Neuropteroides-faunájánok alopuetése. Math. term.-tudom. Közlem., 39, 6, p. 1-45.

Dvořák, J., 1966: K výskytu vážek (Odonata) v ČSSR. Zpr. Českoslov. Společ ent., ČSAV, 2: 44 – 48.

ELEXOVÁ, E., 1998: Interaction of the Danube river and its left side tributaries in Slovak stretch from benthic fauna point of view. Biologia, Bratislava, 53: 621-632.

Európska únia a ochrana prírody. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica a Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, 2001: 80 s.

FEKETE, G., 1925: Adatok Trencsén-vármegyi Neuroptera - és Trichoptera-faunájához. Folia ent. Hung., 1, p. 71-83.

FEKETE, G., 1929: Recesszányu rovarok Besztercebányáról. Folia ent. Hung., 2, p. 21-24.

FLOSSMANN, S., HEIN, A., 1987: Zoznam druhov hmyzu zistených na X. Východoslovenskom TOP-e v Krajnej Bystrej. X. Východoslovenský Tábor ochrancov prírody - prehľad odborných výsledkov, 77-80.

FRITSCH, K., 1862: Zoophänologische Notizen. Verh. zool. bot. Gesel. Wien, 12, p. 118-122.

FUDAKOWSKI, J., 1930: Fauna wazek (Odonata) Tatr polskich. Spr. kom. fizjogr., 64, p. 87-174.

Gajdoš, P., Ambros, M., Baláž, I., Bartová, J., Bezák, P., Bugár, G., Csefalvay, R., David, S., Halabuk, A., Halada, Ľ., Hreško, J., Májsky, Mojses, M., Majzlan, O., Petrovič, F., Rezník, S., Sedláková, J., Trnka, A., 2002: Program starostlivosti o Ramsarskú lokalitu Parížske močiare. ÚKE SAV, Nitra, 115 s., 23 mapových výstupov.

GEIER, G. G., 1869: Adalékok Rozsnyó vidékének Faunájához s Florájához és lebtani Töredékek. Mag. orvos. és Term., 13 (1868), p. 239-249.

HAKOVÁ, B., MÁRTONFI, P., PANIGAJ, Ľ., 1987: Prírodovedci pôsobili v Cígeľke. Mladý prírodovedec, 29: 19-21, Košice.

HELSDINGEN, VAN P.J., 1996: Odonata - Dragonflies, s. 223-378. In: Helsdingen, van P.J., Willemse, L., Speight M.C.D. (eds.) Background infornmation on invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention, Part II - Mantodea, Odonata, Orthoptera and Arachnida. Nature and environment, 80, Council of Europe, 396 ss.

HOCHMANN, L., KOVÁČIK, Ľ., NEMCOVÁ, I., ŠPORKA, F., ŠTEFKOVÁ, E.,TOMAJKA, J., 1988: Limnological characteristic of irrigation reservoirs in southwestern Slovakia (ČSFR). Práca Ústavu rybárstva a hydrobiológie, 6: 139-180.

Holuša, O., 1995: Výskyt vážek rodu Somatochlora na území bývalého Československa (Odonata: Corduliidae). Klapalekiana, 31: 101 - 110.

Holuša, O., 1996: Nálezy vzácných druhů vážek (Odonata) na území Slovenska. Entomofauna carpathica, 8: 151 - 153.

Holuša, O., 1997a: Nové znalosti o rozšíření vážek rodu Somatochlora na území bývalého Československa (Odonata: Corduliidae). Klapalekiana, 33: 23 - 28.

Holuša, O., 1997b: Vážka plavá (Libellula fulva Müller 1764) vzácný zástupce řádu vážek na území České a Slovenské republiky. Ochrana přírody, 52: 240 - 241.

HOLUŠA, O., 1997c: Faunistické správy zo Slovenska - Odonata, Libellulidae. Entomofauna carpathica, 9: 2.

HOLUŠA, O., 1997d: The existence of dark colour from of male in Sympetrum meridionale (Sel.) (Anisoptera: Libellulidae). Notul. odonatol. 4 (10) s. 161-162.

Holuša, O., Jeziorski, P., 1998: Faunistické správy zo Slovenska. Odonata: Corduliidae. Správy SES: 126.

HRABÁR, S., 1906: Ung és Ugocsa megye szitakötö-faunája. Rovart. Lap., 13, p. 101-103.

HRABĚ, S., 1940: Bentická zvířena tatranských jezer. Sbor. Klubu přírodov. Brno, 2, p. 19-31.

Hrabě, S., 1942: O bentické zvířeně jezer ve Vysokých Tatrách. Physiogr. Slov., 8: 124 – 177.

JACOB, U., 1968: Eine interessante Odonatenfauna in einer Kiesgrube in der Südslowakei. Faun. Abh., 2, 12, p. 95-96.

Janský, V., David, S., 1997: Vážky (Insecta: Odonata) Oravy a oravských rašelinišť. Entomofauna carpathica, 9: 48 - 53.

JÁSZAY, T., PANIGAJ, Ľ., 1989: Výsledky prieskumu hmyzu (Insecta) počas XII. TOP-u v okrese Prešov. XII. východoslovenský tábor ochrancov prírody - prehľad odborných výsledkov, 154-169.

KOHAUT, R., 1896: A magyarországi szitakötö-félek természetrajza. (Odonata). Budapest, p. 32.

KOLEKTÍV, 1982: Encyklopédia Slovenska, 6, p. 1-774. Vážky (Odonata), p. 250-251, Veda VSAV Bratislava.

KOKORĎÁK, J., 1973: Biologické problémy vodného hospodárstva východného Slovenska. Výchoslov. vyd. Košice, 69 pp.

KOKORĎÁK, J., 1974: Zarastanie odvodňovacích kanálov VSN a možnosti jeho odstránenia biologickou cestou. Sbor. Vých. slov. Múz., Košice, 15, p. 45-71.

KORBEL, L., 1980: Rastlinstvo, živočíšstvo a fenológia, mapa č. 23. Teplomilný hmyz, p. 92. In Mazúr, E., (ed.) Atlas Slovenskej socialistickej republiky, SAV a SÚGK Bratislava, 296 pp.

KORBEL, L. (ed.), 1980: Z našej prírody. Živočíchy. Príroda a spoloč., 345 pp.

KOŠČO, J., BRÁZDA, J., HALÁTOVÁ, K., 1989: K poznaniu limnológie podhorského pásma rieky Torysy a jej prítokov. XII. východoslovenský tábor ochrancov prírody - prehľad odborných výsledkov , 61-82.

KOŠEL, V., 1994: Makrozoobentos potokov v okolí jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice (JZ Slovensko). Zborník referátov X. Limnologickej konferencie, Stará Turá, s. 88-96.

KOVÁČOVÁ, V., 1987: Vodná nádrž Striebornica. Balneologický spravodajca 1987, Piešťany, 214-219.

Králiková, A., David, S., 1996: Pestrice (Diptera: Syrphidae) a vážky (Insecta:Odonata) časti brehového porastu Čiližského potoka pri Gabčíkove. Entomofauna carpathica, 8/3: 63-65.

KRNO, I., 1988: Makrozoobentos litorálu tatranských jazier. Zbor. prác o Tatr. nár. parku, 28, s. 235-250.

Krno, I., 1991a: Makrozoobentos litorálu jazier Západných Tatier a ich odtokov. Zbor. TANAP, 31: 217 – 227.

Krno, I., 1991b: Macrozoobenthos of the Tatra lakes littoral (the High Tatras) and its affection by acidification. Biológia (Bratislava), 46: 495 – 508.

Krno, I., 1992: Makrozoobentos pramenísk v CHKO Veľká Fatra. Ochr. Prír., Lipt. Mikuláš, 1: 107 – 116.

Krno, I., Bulánková, E., Halgoš, J., 1994: Macrozoobenthos of the Morava river basin and tributaries of the Morava. Ecology (Bratislava) Supplement 1994 (1): 63 - 76.

KRNO, I., ŠPORKA, F., MATIS, D., TIRJAKOVÁ, E., HALGOŠ, J., KOŠEL, V., BULÁNKOVÁ, E., ILLEŠOVÁ, D., 1999: Development of zoobenthos in the Slovak Danube inundation area after the Gabčíkovo hydropower structures began operating. Gabčíkovo part of the Hydroelectirc Power Projekt - Environmential impact review. Facultaty of Natural Sciences, Comenius University Bratislava, s. 175-200.

Kúdela, M., 2000: K výskytu niektorých vážok (Odonata) na Podunajskej rovine. Entomofauna carpathica, 12, 2: 32 – 33.

Kúdela, M., 2002: Nálezy niektorých vzácnych druhov vážok (Odonata) na Podunajskej nížine. Entomofauna carpathica, 14, 3 – 4: 40.

Kúdela, M., Dolný, A., Bárta, D., Blaškovič, T., Bulánková, E., 2004: First records of Leucorrhinia caudalis (Odonata, Libellulidae) in Slovakia. Biológia, Bratislava 59/2: 152.

LICHARDOVÁ, E., 1955: Larvy hmyzu vôd okolia Šamorína. Dipl. práca, depon. in: PríF UK Bratislava.

Lukáš, J., 1995: K výskytu vzácnych a ohrozených druhov vážok (Odonata) na Slovensku. Entomofauna Carpathica, 7: 83 - 84.

MAJZLAN, O., 1992: Význam niektorých skupín hmyzu pre monitoring Podunajska. Správy Slov. Ent. Spol., 4/3: 1-9. Bratislava.

MALCHÁREK, J. 1951: Odonata ŠPR Jurského Šúru. Dipl. práca, depon. in: PríF UK Bratislava.

MALESEVICS, E., 1982: Losonz faunája, s. 1-47. In: Gresits, M. (ed.): A losonci magy. kir. állami fögymnasium értesitöje 1891 - 1892.

MINKIEWICZ, S., 1914: Preglad fauny jezier tatrzanskich. Spr. kom. fizjogr., 48 pp.

MIŇOVÁ, S., BALLA, M., DAVID, S., 2011: First record of Hemianax ephippiger (Odonata: Aeschnidae) from Slovakia. Folia faunistica Slovaca, 16 (1): 25-26.

Matáková, K. & David, S., 2006a: Dragonflies (Insecta: Odonata) of the Kysuce region.Book of Abstracts. Environmental changes and biological assessment III. Department of Biology and Ecology University of Ostrava, April 26-28th 2006. Ostrava, s. 30 (abstrakt prednášky).

Matáková, K., David, S., 2006b. Vážky (Odonata) Kysúc. In: Kočárek, P., Plášek, V. & Malachovská, K. (eds.): Environmental Changes and Biological Assessment III. Spisy prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Ostravská univerzita, 163/2006, s.183-192.

MOCSÁRY, S., 1877: Adatok Zemplén és Ung megyék faunájához. Math. term.-tudom Közlem., 13, p. 131-185.

Mocsáry, S., 1878: Adatok Zólyom és Liptó megyék faunájához. Math. Term. – tudom. Közlem.: 223 – 263.

Mocsáry, S., 1899: Ordo Pseudoneuroptera et Neuroptera. In: Fauna Regni Hungariae, 3, Ed. sep., Budapest: 23 – 44.

MÜLLER, J., 1988: Príspevok k poznaniu vážok (Insecta, Odonata) okresu Veľký Krtíš. XXIII. Tábor ochrancov prírody - prehľad odborných výsledkov , 141-144.

MÜLLER, J., 1993: Bemerkenswerte funde von Heuschrecken (Saltatoria) und Libellen (Odonata) in der Umgebung des XXIX. TOP 1993 bei Králová (Zvolen) mit einem Nachtrag zum XXVIII. TOP bei Turček. XXIX. Tábor ochrancov prír. - Prehľad odbor. výsledkov, (Kráľová pri Zvolene 17. - 24. júla 1993), SZOPK - OKV Zvolen, SAZP - Banská Bystrica, FE TU Zvolen, Zvolen, s. 69-79.

MÜLLER, J., STEGLICH, R., 1998: Die Flussjungfern Gomphus flavipes und Ophiogomphus cecilia in donau und Nebenflüssen 1998. Halophila, 36: 3.

Nadácia IUCN, Svetová únia ochrany prírody, Slovensko, 1996: Návrh Národnej ekologickej siete Slovenska - NECONET. Bratislava, 371 s.

NAGY, Š., BASTL, I., 1992: Zoobentos a ichtyofauna kanálov Žitného ostrova. Sprav. Podunajského múzea, Komárno, 10: 141-171.

NAGY, Š., ŠPORKA, F., 1990: Makrozoobentos dunajského ramena typu plesiopotamal a jeho zmeny pod vplyvom umelého zarybnenia. Biológia (Bratislava), 45: 781-790.

NEMČÁKOVÁ, M., 1960: Odonata Svätojurského Šúru. 56 ss. Dipl. práca, depon. in: PríF UK Bratislava.

OKÁLI, I., 1983: Hmyz. Metodika preparácie vážok (p. 209) In Kolektív (eds.) Príručka pre preparátora. ÚSMAG Bratislava, 413 pp.

Okáli, I., 1994: Bibliografia vážok (Odonata) Slovenska. II. (1984 - 1993). Správy SES pri SAV, 2 - 4: 55 - 58.

PAZSICZKI, J., 1914: Adatok Trencsénvármegye recesszárnyu rovarainok faunájához. Trencs. Mus. Értes., p. 76-83.

Pazsiczky, J., 1916: Négyhét a Vrátnai völgyben. Rovart. Lap., 23: 157 – 163.

Paclt, J., 1961: Rezervačná kniha Klinské rašelinisko.

Perutík, R., 1957: Sbírka vážek Slezského musea v Opavě (Odonata). Čas. Slez. muz. – Pr., 6: 3 – 10.

PETROCSKÓ, J., 1892: Selméczbánya vidéka allattani tekintetben. Selmeczbána monografiája. Természettudományi rész 2. Füzet. Selmeczbánya. Kiadja saját költségen a selmeczbányai gyórgyászati és természettudományi egyesület, p. 1-132.

Petrovičová, K., David, S., 2007. Vážky (Odonata) hroného toku rieky Kysuce (SZ Slovensko) (Dragonflies (Odonata) of the upper reaches of the Kysuca river (NW Slovakia). In: Baláž, I. et al. eds.- VIII. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, FPV UKF v Nitre, edícia Prírodovedec č. 242, s. 391- 403, ISBN 978-80-8094-106-2.

PÍRČOVÁ, F., 1982: Ekomorfologické štúdium zložených očí druhov Libellula depressa L. (Insecta: Odonata) a Pieris brassicae L. (Insecta: Lepidoptera) Biológia Bratislava, 37, p. 537-545.

PONEC, J., 1971: V močiaroch Slovenska. Mladé Letá, Bratislava, 166 pp.

PONEC, J., 1973: Živé skvosty našej prírody. Osveta, Martin, 212 pp.

PONEC, J., 1976: Hmyz okolo nás. Príroda a spol., 240 pp.

PONGRÁCZ, S., 1914: Magyarország neuropteroidai enumeratio Neuropteroidum Regni Hungariae. Rovart. Lap., 21, p. 109-155.

PONGRÁCZ, S., 1941: A Köszegi-hegység és környékének szitakötöfauna. Dunántúli szemle, 8, p. 402-406.

RUMI, G. K., 1807: Forsetzung des Versuches einer Igloer entomographischen Fauna. In Bredetzsky, S. (ed.) Neue Beiträge zur Topographie und Statistik Königreichs Ungarn. Wien und Triest, p. 334-352.

Ružičková, H., Halada, Ľ., Jedlička, L., Kalivodová, E. (eds.), 1996. Biotopy Slovenska. Príručka k mapovaniu a katalóg biotopov. 2. prepracované vydanie ÚKE SAV, Bratislava, 192 s.

SALAJ, J., 1991: Rozšírenie a hniezdenie včelárika zlatého (Merops apiaster) na území Rimavskej, Lučenskej a Ipeľskej kotliny v rokoch 1961 - 1989. Biológia, Bratislava, 46: 157-167.

Schoenemund, E., 1930: Pseudoneuroptera der Hohen Tatra. Wien, ent. Ztg. 4: 155 – 157.

SCHOOR, M., WOLFGANG, S., DUMONT, J.H., 1998: Ecology and distribution of Lindenia tetraphylla (Insecta, Odonata, Gomphidae): a review. International Journal of Odonatology 1 (1): 65-88.

SLOBODNÍK, V., KADLEČÍK, J., 2000: Mokrade Slovenskej republiky. SZOPK Prievidza, 148 ss.

SOLDÁN, T., 1980: Problémy faunistického výzkumu a možnosti členění Československa z hlediska faunistiky vodního hmyzu. Zpr. Českoslov. spol. ent. ČSAV, 16, p. 123-134.

Straka, V., 1979: Živočíšstvo Sučian a blízkeho okolia. In: Beláčik, P. (Ed.): Sučany, pamätnica k 35. výročiu SNP. Osveta, Martin, 296 s.

STRAKA, V., 1981: K poznaniu vážek (Odonata) Muránskej planiny. Biológia, Bratislava, 36, p. 961-965.

Straka, V., 1982a Vážky (Odonata) Turčianskej kotliny a priľahlej časti Veľkej a Malej Fatry. Kmetianum, Martin, VI: 129 – 134.

STRAKA, V., 1982b: Entomologické zbierky Turčianského múzea Andreja Kmeťa. Múzeum, ÚSMAG Bratislava, 27, p. 43-49.

Straka, V., 1984: Príspevok k poznaniu vážok (Odonata) Turčianskej kotliny. 2 časť. Kmetianum, Vlast. Zbor. TMAK 7, Osveta Martin, p. 297-300.

Straka, V., 1984b: Náčrt fauny hmyzu Martina a okolia. Kmetianum Martin, VII: 265 – 277.

Straka, V.,1984c: Entomocenózy areálu Múzea slovenskej dediny ako národopisnej expozície v Jahodníckych hájoch pri Martine. Kmetianum, Martin, VII: 279-286.

STRAKA, V., 1984d: Vážky (Odonata) Slovenského krasu. Biológia (Bratislava), 39: 1017-1022.

Straka, V., 1985a: Bibliografia vážok (Odonata) Slovenska. Biológia (Bratislava), 40: 1091 - 1095.

Straka, V., 1985b: Vážky (Odonata) Plešivskej planiny. Záverečná správa, ÚŠOP Bratislava, p. 1-7.

Straka, V., 1987a: Vážky jazierok pri Ivančinej. Rezervačná kniha Ivančinské močiare.

Straka, V., 1987b: Nový nález vážky pásavej (Sympetrum pedemontanum, Allioni, 1766) v Turci. Kmetianum, Martin, VIII: 365 - 366.

Straka, V., 1987c: Výskum výskytu entomofágneho hmyzu v Turčianskej kotline v závislosti od používania pesticídov. Kmetianum, Martin, VIII: 365 – 366.

STRAKA, V., 1987d: K poznaniu vážok (Odonata) Ipeľskej kotliny. Stredné Slovensko. Prír.vedy, 6: 103-107.

Straka, V., 1989a: Vážky (Odonata) Oravy. In: Stredné Slovensko 8 – Prírodné vedy: 229 – 236.

Straka, V., 1989b: Vážky (Odonata) chráneného náleziska Rakšianske rašelinisko. Rezervačná kniha NPR Rakšianske rašelinisko.

Straka, V., 1989c: Peters, G., 1987: Die Edellibellen Europas. Aeschnidae. A.Ziemsen - Verlag, Wittenberg- Lutherstadt /Neu Brehm Búcherei No. 585/, 140 pp., 3 coll, tab., 51 figs. Správy SES pri SAV, Bratislava, 1, 4, p. 24.

Straka, V., 1989: Anotovaný prehľad vážok (Odonata) Písecka. Sbor. Jihočes. Muz. V. Českých Budějovicích, 29, p. 51-54.

Straka, V., 1990: Vážky (Odonata) Slovenska. In: Zbor. Slov. Nár. Múz., Prír. Vedy (Bratislava), 36: 121 - 147.

Straka, V., 1991: Vážky (Odonata). Rezervačná kniha Kláštorské lúky.

Straka, V., 1993: Fauna vážok (Odonata) rieky Turiec. In: Kolektív, 1993: Ochrana rieky Turiec 4.-5. Máj 1993. OÚŽP Martin, p. 1-6.

Straka, V., 1994a: Vážky (Odonata) rieky Turiec. In: Kadlečík, J. (Ed.): Zborník Turiec 1992. Zborník odborných výsledkov inventarizačných výskumov v povodí rieky Turiec a XXVIII. TOP Turček 1992, Martin: 55 - 59.

Straka, V., 1994b: Vážky (Odonata) Kremnických vrchov, zistené počas XXVIII.TOP-u Turček 1992. In: Kadlečík, J. (Ed.): Zborník Turiec 1992. Zborník odborných výsledkov inventarizačných výskumov v povodí rieky Turiec a XXVIII. TOP Turček 1992, Martin: 60 - 61.

Straka, V., 1995: Vážky (Odonata) rieky Orava. In: Belanský, P., Removčíková, O. (Ed.), 1995: Rieka Orava a jej prírodné hodnoty (Zborník referátov a príspevkov zo seminára 23.11.1995). OÚ ŽP D.Kubín a SZOPK OV D.Kubín, p. 45-47.

STRAKA, V., 1996: Vážky (Odonata) NPR Turiec. Turiec 1996 - Zbor. prísp. zo seminára "30 rokov ochrany rieky Turiec" a odborných príspevkov z povodia rieky Turiec, Martin, s. 145-148.

Straka, V., 1997: Vážky (Odonata) NPR Turiec. In: Kadlečík, J. (Ed.), 1987: Turiec 1986, Zbor. Prísp. Zo Seminára "30 rokov ochrany rieky Turiec" a odbor. Prísp. Z povodia rieky Turiec. Min. Život. Prostr. SR, p. 145-148.

Straka, V., 1999: Vážky (Odonata) NPR Veľká Skalná vo Veľkej Fatre. Naturae tutela 5, SMOPaJ L. Mikuláš /2001/, p. 113-115.

Straka, V., 2000: Fauna vážok (Odonata) Pieninského národného parku. Kmetianum IX., Zbor. SNM-MAK Martin, p. 95-96.

Straka, V., 2001: Vážky (Odonata) Národnej prírodnej rezervácie Rakšianske rašelinisko. Naturae Tutela, Zbor. SMOPaJ v Lipt. Mikukáši, 6 : 103-104.

Straka, V., 2002: Vážky (Odonata). In: Panigaj, Ľ. (Ed.), 2002: Pieniny Príroda a človek I. Fauna a Flóra Pienin. ViViT s.r.o. Kežmarok, p. 47-48.

Straka, V., 2003: Vážky (Odonata) Veľkej Fatry. In: Roller, L. (Ed.), 2003: Entomologická konferencia 2003, Mošovce, Penzión Drienok 18.-19.júna 2003, Zborník abstraktov SES pri SAV, p. 16.

Straka, V., 2004: Dragonflies (Odonata) in the Veľká Fatra Mountains. Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, L : 64-66.

Straka, V., 2004: Výsledky entomologického výskumu na holiach a v hornej hranici lesa vo Veľkej Fatre. In: Kadlečík, J. (Ed.), 2004: Turiec a Fatra 2004, Vyd. ŠOPSR SNP V.Fatra, Vrútky, p. 101-104.

Straka, V., Svatoň, J., 1981: Živočíšstvo Martina a blížkeho okolia. In: Palovčíková, A. (Ed.), 1981: Z minulosti a prítomnosti Turca 6 , Osveta Martin, p. 18-22.

STRAKA, V., SVATOŇ, J., 1982: Živočíšstvo Turčianskej kotliny a priľahlých pohorí. In Nahálka, M., (ed.) Sprievodca 18. tábora ochrancov prírody 1982 Blatnica-Podzáhorie 10.-17. júla 1982. ONV Martin, 56 pp.

STEGLICH, R., MÜLLER, J., 1999: Artenliste der Funde von Heuschrecken (Saltatoria) und Libellen (Odonata) in ausgewählten Biotopen an Neusiedler See und Umgebung sowie der Donau-Niederung in Ungarn, Österreich und der Slovakei 1997 und 1998. Halophila, 38: 3-5.

SZILÁDY, Z., 1912: Magyarországi rovargyujzeményeim jegyzéke. II. Neuroptera et Pseudoneuroptera. Rovart. Lap., 19, p. 53-58.

Šácha, D., 1998: Ekosozologická charakteristika povodia Rudavy na základe fauny vážok (Odonata). Diplomová práca, Katedra ekosozológie a fyziotaktiky Prír. f. UK, Bratislava.

Šácha, D., 2000: Príspevok k poznaniu vážok (Odonata) stredného Požitavia. Rosalia (Nitra) 15: 105 – 112.

Šácha, D., 2003: Vážky (Odonata) a zoznam obojživelníkov (Amphibia) a plazov (Reptilia). In Stanová, V., Viceníková, A. (Eds.): Biodiverzita národnej prírodnej rezervácie Abrod. Stav, zmeny a obnova. Daphne, Bratislava.

Šácha, D., 2006a: Výsledky mapovania vážok (Odonata) liptovských a spišských pohorí v rokoch 2000 - 2004. Folia faunistica Slovaca, 11 (8): 43 - 48.

Šácha, D., 2006b: Nové údaje o vážkach (Odonata) okolia Popradu. Folia faunistica Slovaca, 11 (9): 49 - 54.

Šácha, D., 2006c: Príspevok k poznaniu vážok (Odonata) dolného Liptova. Folia faunistica Slovaca, 11 (12): 69 - 73.

Šácha, D., 2006d: Výsledky výskumu vážok (Odonata) horného a stredného Liptova. Folia faunistica Slovaca, 11 (13): 75 - 80.

Šácha, D., 2007a: Vážky (Odonata) a nadpriemerne teplý rok 2007 (poster). In: Stloukal, E. (Ed.): Zborník abstraktov z konferencie 13. Feriancove dni 2007. Faunima, Bratislava. s. 32.

Šácha, D., 2007b: Nové údaje o vážkach (Odonata) Turca. In: Stloukal, E. (Ed.): Zborník abstraktov z konferencie 13. Feriancove dni 2007. Faunima, Bratislava. s. 32.

Šácha, D., 2007c: Nové lokality Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) v Turci. Zoologické dny Brno 2007, Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, S. 95.

Šácha, D., Bulánková, E., 2006: New records of Aeshna subarctica elisabethae (Odonata, Aeshnidae) from the Tatra Mountains (Slovakia). Biologia, Vol. 61, suppl. 18, s. 221.

Šácha, D., Šíbl, J., 1999: Príspevok k poznaniu fauny vážok (Odonata) Záhoria. Folia faunistica Slovaca. Bratislava. 4 : 45-53.

Šácha, D., Šíbl, J., 2000: K ochrane vážok (Odonata) Záhoria. Ochrana prírody, 18: 133 – 143.

Šíbl, J., 2001: K rozšíreniu Leucorrhinia pectoralis (Odonata: Libellulidae) na západnom Slovensku. Entomofauna carpathica, 13, 1 – 2: 3 – 4.

Šíbl, J., Seginková, A., 2001: Príspevok k poznaniu fauny vážok (Odonata) NPR Šúr a okolia. Entomofauna carpathica, 13, 1 – 2: 5 – 9.

Šíbl, J., Seginková, A., Bulánková E., 2001: Príspevok k poznaniu fauny vážok (Odonata) Podunajskej roviny. Entomofauna carpathica, 13, 3 – 4: 68 – 71.

Šíbl, J., Seginková, A., Bulánková, E., 2002a: Príspevok k poznaniu fauny vážok (Odonata) melioračných kanálov Žitného ostrova. Entomofauna carpathica, 14, 1 – 2: 12 – 15.

Šíbl, J., Seginková, A., Bulánková, E., 2002b: Vážky (Odonata) Malého Dunaja, Klátovského ramena a Vážskeho Dunaja. Entomofauna carpathica, 14, 3 – 4: 55 – 58.

Šteffek, J., Šoltés, R., Lackovičová, A., Maglocký, Š., Ambros, M., David, S. et al., 1996. Analýza a spracovanie údajov o rozšírení druhov. s. 61-In: Koreň, M., Šteffek, J. (eds.) Národná ekologická sieť Slovenska – NECONET, vyd. Nadácia IUCN Slovensko, Bratislava, 371 s.

Terek, J., 1983: K poznaniu fauny jazera Jezersko (Spišská Magura). Poznámky k ekológii Aeshna juncea. Biológia (Bratislava), 38: 1011 – 1020.

TEREK, J., BRÁZDA, J., 1988: Sieťový zooplanktón a makrozoobentos polyfunkčnej nádrže v Ruskove pri Trebišove. Zbor. Východoslovenského múzea, Košice, Prír. Vedy, 28: 189-203.

TEREK, J., BRÁZDA, J., FERIANC, P., HALÁTOVÁ, K., KOŠČO, J., 1987a: K poznaniu limnológie Ladomírky. X. východoslovenský Tábor ochrancov prírody - prehľad odborných výsledkov, 15-30.

TEREK, J., BRÁZDA, J., FERIANC, P., HALÁTOVÁ, K., KOŠČO, J., 1987b: K poznaniu limnológie Ladomírky. XI. východoslovenský Tábor ochrancov prírody - prehľad odborných výsledkov, 13-23.

TEREK, J., BRÁZDA, J., FERIANC, P., HALÁTOVÁ, K., KOŠČO, J., 1988: Oživenie Hermanovského potoka. XI. východoslovenský Tábor ochrancov prírody - prehľad odborných výsledkov, 24-34.

TEREK, J., GENČIOVÁ, A., FERIANC, P., HALÁTOVÁ, K., BRÁZDA, J., KOŠČO, J., ŠTEFFEK, J., 1988: Floristicko-faunistická charakteristika mrtvého ramena Tople pri Vyšnom Žipove. XI. východoslovenský Tábor ochrancov prírody - prehľad odborných výsledkov 24-34.

TEYROVSKÝ, V., 1932: Agrion puella (L.) a Enallagma cyathigerum (Charp.). Črta ekologicko-zoogeografická. Čas. Českoslov. spol. ent., 29, p. 109-122.

TEYROVSKÝ, V., 1949: O vážkách Rejvízu. Přírodov. sborník Ostrav. kraje, 10, p. 4.

TEYROVSKÝ, V., 1959: Odonata. In Kratochvíl, J. (ed.) Klíč zvířeny ČSR, 3, NČSAV, praha, 869 pp.

TEYROVSKÝ, V., 1970: Bemerkungen uber das Vorkommen einiger Libellen-Arten (Odonata) südlicher Provenienz in Mittleuropa. Pol. Pis. ent., 40, p. 513-516.

TEYROVSKÝ, V., 1977: Odonata. In Dlabola, J., Enumeration Insectorum Bohemoslovakiae. Acta ent. Mus. Nat. Pragae, 15 (suppl. 4)-Check list, 1, p. 1-160.

Tóthová, G., David, S., 2004: Vážky (Odonata) okolia Kráľovského Chlmca (JV Slovensko). In Baláž, I. (ed.) Teória a prax krajinno-ekologického plánovania, Zborník príspevkov z vedeckého seminára organizovaného pri príležitosti životného jubilea Prof. RNDr. Milana Ružičku, DrSc. Nitra: FPV UKF, 2004. s. 163-169.

TRNKA, A., 1995: Dietary habits of the great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus) young. Biologia, Bratislava, 50: 507-512.

Trnka, R., 1998: Protection of peat bogs in Slovakia. Enviromagazín, vol. III, extra issue. Bratislava: 27.

Trnka, R., 2000: Príspevok k poznaniu vážok (Odonata) rašelinísk v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Zborník Oravského múzea, XVII: 220 - 226.

Trpiš, M., 1957: Predbežný prehľad vážok (Odonata) Žitného ostrova. Biológia, Bratislava, 12, 6: 433 – 447.

Trpiš, M., 1965: Poznatky o vážkach (Odonata) Tatranského národného parku. Sbor. prác o Tatr. nár. parku, Osveta Martin, 8: 71 – 78.

Trpiš, M., 1969: Vážky (Odonata) východného Slovenska. Acta Rer. natur. Mus. nat. slov., 15, 2: 31 – 38.

UJHELYI, S., 1955: Adatok Magyarország szitakötö (Odonata) faunájához. Rovat. Közlem., 8: 173-174.

UJHELYI, S., 1955: A természettudoányi Muzeum magyar gybjtköktöl szarmazó közepeuropai szitakötö gyüjtemények faunisztikai. Folia ent. hung., 8, p. 17-44.

VÁNGEL, J., 1906: Adatok Magyarország rovarfaunájához. I. Odonata. Szitakötök. Rovart. Lap., 13, p. 12-14.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93 / 1999 Z.z. o chránených rastlinách, chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín, čiastka 41.

VRANOVSKÝ, M., KRNO, I., ŠPORKA, F., TOMAJKA, J., 1994: The effect of anthropogenic acidification on the hydrofauna of the lakes of the West Tatra Mountains (Slovakia). Hydrobiologia 274: 163-170.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24 / 2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, čiastka 13 v znení novely č. 492/2006 Z.z., čiastka 187.

Zelený, J., 1960: Příspěvek k poznání vážek (Odonata) v ČSR. Čas. českoslov. Společ. ent., 57: 97 – 111.

ZELENÝ, J., 1980: Řád vážky-Odonata. In Rozkošný, R. (ed.), Klíč vodních larev hmyzu. Academia Praha, 523 pp.

Zelený, J., 1992: Vážky (Odonata). In: Škapec, L.: Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov ČSFR 3 - Bezstavovce. Príroda, Bratislava: 63 - 66.